تعبیر خواب مار | معنی مشاهده مار در خواب چیست؟

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

اگر در خواب دیدیم که مار به سمت ما می آید، مار نیشمان میزند، مار بزرگ دیدیم، مار کوچک دیدیم،مار مرده دیدیم و یا در خواب یک مار را کشتیم چه معنایی می دهد و تعبیر خواب مار چیست؟ در این مطلب تعبیر خواب مار را در از منابع مختلف گردآوری کرده ایم.

محمدبن سیرین در مورد دیدن خواب مار می گوید :

دیدن مار در خواب می تواند دلیل بر دشمنی پنهان باشد. اگر مار را خانه مشاهده کردید، دلیل دشمنی خانگی می باشد. اگر در صحرا مار دیدید دشمنی بیگانه است. اگر با مار مبارزه کنید، دلیل است با دشمت خصومت کند. اگر ببینید که مار به شما نگاه می کند، دلیل این است که دشمن بر شما غالب شده است. اگر خود را خیره ببیند دشمن را قهر کند. اگر ببیند که گوشت مار می خورد، دلیل شاهی می باشد. اگر مار را دو پاره کند، دلیل این است که مال دشمن را می خورد. اگر ببیند که ماری مرده است دلیل آفتی است که از وی رفع می شود.

 

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب مار می گوید:

اگر ببینید که ماری سفید گرفته اید، دلیل بزرگی است. اگر ببینید که مار از فرار میکند، دلیل بر ضعف دشمن است. اگر مر سیاه دیدید، دلیل این است که دشمن زیاد است. اگر مار سبز دیدید، دلیل این است که دشمن زاهد و صالح است. اگر مار زرد بود، دلیل این است که دشمن بیمار است. اگر مار سرخ ببینید، دلیل این است که دشمن معاشر است. اگر ببیند که مارهای زیادی پیش او جمع شده اند، دلیل این است که خویشان او دشمن هستند.

 

جابر مغربی در مورد خواب مار گوید:

اگر کسی ببیند که از سوراخ های دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون بیاید، دلیل این است که فرزند دشمن او است. اگر ببیند که ماری را گرفته و او را نیش نمی زند، دلیل این است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان.

دوم: زندگانی.

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی.

پنجم: سپه سالاری.

ششم: دولت.

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

نهم: پسر.

دهم: سیلاب (سیل).

 

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد خواب مار گوید:

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 

علامه مجلسی ( ره) در مورد تعبیر خواب مار گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند.

 

 

آنلی بیتون می‏گوید:

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

2ـ دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

 

تعبیر از تام جت ویندو:

مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مارى را در چمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و تهمت است .

 

تعبیر از اسمعیل بن اشعث:

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

 

این را هم ببینید

تعبیر خواب پول و دیدن پول گرفتن و دادن در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب پول له معنی داشتن موفقیت و همچنین اعتماد به نفس است. در واقع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *