تعبیر خواب پول و دیدن پول گرفتن و دادن در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پول له معنی داشتن موفقیت و همچنین اعتماد به نفس است. در واقع برای چیزی که ارزش قائل هستیم ان را به صورت پول در خواب می بینیم. دزدیدن پول در خواب بیاناگر این می باشد که در رابطه با پذیرش توسط دیگران درمانده اید. البته بعضی از شخصیت های اسلامی مانند مطیعی تهرانی پول را نشانه ناراحتی و ابتلا به بدبختی می دانند.
آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می‌شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –”دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد.
خواب پیدا کردن پول
به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم.
خواب گم کردن پول
 از دست دادن قدرت یا فرصت.
خواب نداشتن پول کافی
احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.
خواب پول دزدیده شده
 احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.
(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
برپایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ دیدن پول در خواب به این معناست:
 • پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
 • از دست دادن پول: خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.
 • خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.
 • پول نداشتن: خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.
 • دزدیدن پول: خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله  پذیرفته شدن مستاصل هستید.
 • پول خورد: خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.
 • پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.
تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

مطیعی تهرانی: چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید
لیلا برایت: اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

دیدن پول دادن به دیگران در خواب

مطیعی تهرانی: اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت: دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است.

تعبیر خواب پول پیدا کردن و گم کردن

لیلا برایت: پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب پول به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
 • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.
 • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

تعبیر خواب پول چیست؟

 

حال اگر خوابی دیده اید که در آن پول بوده است می توانید ما را جهت متوجه شدن تعبیر آن همراهی کنید.

از نظر منوچهر مطیعی کسی که در خواب پول خرد دیده باشد باید منتظر غم باشد. اگر خواب دیدین که در حال شمردن پول هستید معنیش این است که در آینده گرفتار موردی خواهید شد. اگر خواب دیدید که به کسی پول می دهید یعنی اینکه برای او ناراحتی بوجود خواهد آمد.

 

از دیدگاه لیلا برایت خواب دیدن پول به این معناست که مجبور به خرج کردن آن خواهید شد. پیدا کردن پول در خواب نشانه ی ایستادگی در برابر سختی هاست. اگر در خواب پول گم کرده باشید هم به بدشانسی دچار خواهید شد.

 

 

تعبیر خواب پول از امام صادق

 

 

آنلی بیتون معتقد است که اگر در خواب پولی را پیدا کرده اید. به شادی فراوان خواهید رسید و اگر به کسی پولی داده اید نشانه ی بدبختی است. اوضاع بد خانوادگی زمانیست که در خواب پولی را کم کرده باشید. پول شمردن در خواب یعنی قسط هایتان عقب می افتد. تعبیر خواب پول خوردن پرستش پول را در پی خواهد داشت.

 

اگر در خواب دیده اید که از مرده ای پول میگیرد بدین معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید.

 

 

تعبیر خواب پول ابن سیرین

 

در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می شود که خبرش را به شما می دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.

 

از دیدگاه اب سیرین دیدن خواب درهم در افراد با خلق و خو های متفاوت تعابیر مختلفی دارد. جابر مغربی معتقد است که اگر در خواب درهمی به دست بیاوری ممکن است بدین معنا باشد که در عالم بیداری هم درهم بدست آوری. ابن سیرین هم به همین موضوع اعتقاد دارد. ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر در خواب در دست خود درهمی مشاهده کنی یعنی صحبتی خوب می شنوی.

این را هم ببینید

تعبیر خواب مار | معنی مشاهده مار در خواب چیست؟

تعبیر خواب مار اگر در خواب دیدیم که مار به سمت ما می آید، مار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *