تعبیر خواب سقوط از ارتفاع و افتادن از بلندی چیست و چه معنایی می دهد؟

تعبیر خواب افتادن
افتادن در خواب و یا سقوط از ارتفاه نشانه اسیب و زیبانی است که اطرافیان به کسی که خواب دیده است وارد کرده اند. خطراتی که زندگی ما را در دنیای بیداری تهدید می کنند می توانند به صورت نمادی از افتادن از جایی خود را نشان دهند.

تعبیر خواب افتادن و سقوط از ارتفاع و بلندی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می‌کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می‌نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعاً هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولاً خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می‌بینیم با مقدمه و مؤخره و در جریان این خواب مشاهده می‌کنیم که می افتیم یا پرت می‌شویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت.
افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شما می‌شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می‌آید.
اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می‌کند ولی زیان نمی‌بینید. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می‌کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می‌گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می‌دهد.
محمد بن سیرین گوید:
 اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.
لیلا برایت می‌گوید:
 افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.
ابراهیم کرمانی گوید:
 اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع و بلندی

ابن سیرین:
 اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.
مطیعی تهرانی:
 افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می‌آید. احتمالاً می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می‌روید. از پلکان پرت می‌شوید و مجدداً به بالا رفتن می‌پردازید این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید: بد شانسی شما را دنبال می‌کند.
 • از یک بلندی به پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب افتادن در قبر

لیلا برایت می‌گوید: 
اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.
کتاب سرزمین رویاها در یک قبر می‌افتید: مصیب در پیش است.

تعبیر خواب افتادن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • براثر افتادن زخمی می‌شوید: اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما می‌افتید و خیلی می‌ترسید: یاءس و ناراحتی
 • شما می‌افتید بدون اینکه آسیبی ببینید: در مبارزات و معاملات پیروز می‌شوید.
 • روی کف اتاق می‌افتید: یک خطر شما را تهدید می‌کند.
 • از روی یک پل می‌افتید: دیوانگی و سبک مغزی
 • شما می‌افتید و در همین حال بیدارمی شوید: شادی و ناخواسته و موقتی
 • در آب می‌افتید: خطر برای بیننده خواب
 • در اقیانوس می‌افتید: سلامتی شما بخطر می‌افتد.
 • دشمنان شما را به دریا می‌اندازند: رنج خواهید برد.
 • اشخاص دیگر می‌افتند: پیشرفت در کار
 • نزدیکان شما می‌افتند: بر دشمنان پیروز می‌شوید.
 • بچه‌ها می‌افتند: شادی غیره منتظره
 • دشمنان شما می‌افتند: اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
 • دوستان می‌افتند: به اشتباهات خود پی می‌برید.

این را هم ببینید

تعبیر خواب مار | معنی مشاهده مار در خواب چیست؟

تعبیر خواب مار اگر در خواب دیدیم که مار به سمت ما می آید، مار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *